Food Valley Society
Get connected with the members of Food Valley NL

Bitter Sweet: Europees Hof verbiedt Dextro’s suikerclaims

Published: 29-06-2017, | Member: DVAN

In 2015 verbood de Europese Commissie een aantal gezondheidsclaims van Dextro Energy, een Duitse fabrikant van tabletten en gels die vrijwel volledig bestaan uit glucose (suiker). Dit ondanks het feit dat de Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid (EFSA) positief over de claims had geadviseerd.

De Commissie vond de claims misleidend. Ze zouden een tegenstrijdige en verwarrende boodschap aan consumenten afgeven omdat ze gebruik van suikers aanmoedigen, terwijl algemeen aanvaard wetenschappelijk advies aan de consument juist is de inname van suikers te verminderen. De Europese rechter stelde de Commissie in het gelijk, en op 8 juni jl. volgde het Hof van Justitie dat oordeel.

Gezondheidsclaims
Gezondheidsclaims zijn beweringen over het effect dat het voedingsmiddel heeft op een lichaamsfunctie. In de praktijk zijn die natuurlijk voornamelijk gericht op (vermeende) gezondheidsvoordelen. Preciezer gezegd, de claims gaan over de rol die een nutriënt of andere stof in een voedingsmiddel spelen bij de groei, ontwikkeling en de functies van het lichaam, psychologische functies en gedragsfuncties, afslanken en gewichtscontrole. Andere gezondheidsclaims stellen of wekken juist de indruk dat de consumptie van een levensmiddel een risicofactor voor het ontstaan van een ziekte in belangrijke mate beperkt.

Volgens Europese wetgeving (Verordening (EG) nr. 1924/2006), de zgn. ‘Claimsverordening’, zijn alleen gezondheidsclaims toegelaten die wetenschappelijk zijn onderbouwd en begrijpelijk zijn voor de consument. De EFSA adviseert over de wetenschappelijke onderbouwing van een gezondheidsclaim. De Commissie beslist uiteindelijk of een gezondheidsclaim wordt goedgekeurd.

De Dextro Claims
De claims van Dextro Energy zien toe op het effect van glucose op het energiemetabolisme (stofwisseling) en de werking van spieren. Het gaat onder meer om de volgende claims:

“Glucose ondersteunt de normale lichamelijke activiteit”
“Glucose draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme”
“Glucose draagt bij tot een normale werking van de spieren”
De EFSA kwam tot de conclusie dat het oorzakelijk verband tussen het gebruik van glucose en de bijdrage tot het energieleverend metabolisme wetenschappelijk is onderbouwd. En dat alleen een voedingsmiddel dat een significante glucosebron is voor een dergelijke claim in aanmerking komt. Dat is bij de Dextro producten het geval. Ze bestaan vrijwel uitsluitend uit glucose.

Extra Toets
De Commissie volgde het positieve advies van de EFSA niet. De Claimsverordening bepaalt namelijk ook dat gezondheidsclaims niet dubbelzinnig of misleidend mogen zijn.

Al eerder oordeelde de Europese rechter hierover dat een claim voor alcoholhoudende drank die op zich juist, maar onvolledig blijkt en alleen een bepaalde kwaliteit van het product op de voorgrond plaatst. Dit terwijl de gevaren van een product worden verzwegen, dubbelzinnig of zelfs misleidend zijn. Bij de beoordeling of een claim misleidend is moet volgens de rechtspraak worden uitgegaan van “de verwachting van een normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument”.

In het geval van Dextro was de Commissie – volgens de Europese rechter dus terecht – van mening dat de verbetering van het energiemetabolisme op de voorgrond stond, terwijl de gevaren van het gebruik van meer suiker werden verzwegen. De claims kunnen het gebruik van suiker aanmoedigen en uiteindelijk het gevaar van overdreven gebruik van suikers voor de gezondheid van de consumenten verhogen. Dit terwijl de “gemiddelde consument” volgens de algemeen aanvaarde voedings- en gezondheidsbeginselen gebruik van suikers juist moet verminderen. Om die reden vond de Commissie de claim van Dextro dubbelzinnig en misleidend.

To claim, or not to claim
De industrie dient zich bewust te zijn van de veelheid en verscheidenheid aan regels die er bestaan ter voorkoming van misleiding van de consument. Dit geldt voor zowel de marketing- als voor de juridische afdelingen van bedrijven. In dit woud aan regels de weg vinden, blijkt in de praktijk soms een lastige opgave. Helemaal wanneer het product in verschillende landen op de markt wordt gebracht. “To claim or not to claim; that’s the question!”. Lees hierover meer in onze eerdere blog over voedsel- & gezondheidsclaims.

DVAN staat u graag bij
De advocaten in het sectorteam Agri & Food van DVAN zijn gespecialiseerd in voedsel- en warenwetgeving. Mocht u concrete vragen hebben of gewoon eens van gedachten willen wisselen, dan nodigen wij u graag uit contact met ons op te nemen.

DVAN